Reference

"Ak si chcete kúpiť nehnutelnosť v cudzine a realizujete to prvýkrát je dobré využiť služby realitnej kancelárie.Ja som využila služby tejto realitky a som spokojná.Na úvod som si urobila trojdňový výletdo vybranej lokality v Bulharsku ,kde mi poukazovali množstvo rezidencií a apartmánov.Po vybraní pre mňa najvhodnejšej nehnuteľnosti a realizácii platby som využila zasa služby tejto realitky a dala som plnú moc na prevod nehnuteľnosti jej majiteľovi p.Assenovi Karailievovi. a ten realizoval prevod a s ním úkony spojené.Tak som ušetrila čas a nedorozumenia, ktoré sa mohli vyskytnúť pri prevode keďže neovládm bulharský jazyk a nepoznám zvyklosti zápisu nehnuteľnosti v Bulharsku."
Erika Kozelova, Košice, Slovensko

"Ako majiteľ apartmánu v bloku 33 v rezorte Marina Cape môžem konštatovaľ len jedno a to ,že som od začiatku bol iba milo prekvapený.Najskôr estetickou úrovňou /príchod v nočných hodinách a pohľad na osvetlenie MC je zážitok!/ potom pri prehliadke celkovou úrovňou spracovania a riešenia celého komplexu a nakoniec prístupom a jednaním pracovníkov ,ktorí sa o nás starali/doviedol som i priateľa,ktorý je tiež majiteľom v MC/.Odborným a zároveň srdečným prístupom si nás okamžite získal p. Assen Karailiev a myslím, že hlavne on výrazne ovplyvnil naše rozhodnutie investovať do kúpy tejto nehnuteľnosti.Po odstránení menších nedostatkov ako napr.hluk od  klimatizačného systému konkrétne pri mojom apartmáne, úpravy pláže a okolia v prednej časti, bude radosť sa sem vracať a tráviť tu volný čas  i spriateľmi  z Bulharska."
Ing. Jozef Trnka, Banska Bystrica, Slovensko

"V lete 2007 som sa dozvedel o zaujímavom projekte v Bulharsku - jednalo sa o predaj apartmánových bytov v komplexe Marina Cape. Po osobnej návšteve sa mi projekt zapáčil a rozhodol som sa kúpiť jeden apartmán s výhľadom na more. V objekte sa nachádzajú rôzne služby pre obyvateľov komplexu – zábavné a relaxačné centrum, bazény, reštaurácie, obchodíky, kaderníctvo. S rodinou sme tu strávili v roku 2008 jeden týždeň a boli sme veľmi spokojní. Je to výborná investícia do budúcnosti."
Jan Pleva, Bratislava, Slovensko

"V decembri 2007 som bol po prvý krát v živote v Bulharsku a nie ako kupec, ale ako účastník výletu. Zaujímalo ma prečo chodí čoraz viac mojich známych do Bulharska. Po tomto výlete sa už nečudujem ! Šokoval ma obrovský skok, aký urobilo Bulharsko za posledných 5  rokov. Komplexy, služby a čistota porovnateľná s akoukoľvek destináciou v Európe. A k tomu sa vystravujem za tie iste peniaze ako u nás. Rodinná 2 týždňová dovolenka v auguste 2008, už v mojom vlastnom apartmáne v 4 * komplexe Marina Cape, bola jednou z najlepších za 15 rokov, čo chodím k moru. Za prvé je to investícia do budúcna, za druhé ubytovanie „ vo svojom“ a za tretie možnosť prenájmu mojim rodinným príslušníkom, priateľom a známym. Služby spoločnosti FC Finance-Consult boli na profesionálnej úrovni."
Michal Kovač, Prešov, Slovensko

“Ahoj Assen.  Prešiel rok a sme zase starší a krajší .Preto sa Ti chcem poďakovať za všetko čo si pre mňa  robil pri sprostredkovaní predaja apartmánu v MC.Hlavne pri vybavovaní listu vlastníctva a pri všetkých potrebných veciach s tým súvisiacimi.Taktiež pomco pri odstraňovaní závad ktoré som zistil až dodatočne. Viem že si urobil veľa vecí ,ktoré si nemal v náplni Tvojej práce a tiež viem že si to robil nezištne a nie len pre mňa, ale aj pre osttných nás ktorí sme v MC kúpili apartmány.Pretosa Ti teraz chcem poďakovať a zaželať Tebe ale aj celej Tvojej rodine všetko najlepšie a hlavne veľa zdravia v Tomto Novom roku 2009. Verím že aj v tomto roku budeme spolupracovať a stretávať sa tak ako to bolo v minulom roku. Pretoešte raz vrelá vďaka a veľa pracovných úspechov v Novm Roku 2009”
S pozdravom Ing Pavol Hunák, šťastný majiteľ apartmánu 32/2 MC

Dobrý den,
konečně jsem se dostala k tomu, abych poděkovala Vaší společnosti a hlavně ing Assenovi Karailievovi. Již před 2 roky jsme zakoupili malé studio v Marina Cape. Oceňuji velice, že vše proběhlo a probíhá bez jakýchkoli problémů a komplikací. Zejména si to uvědomuji nyní, že to není zcela běžné, protože mám bohužel i zcela jinou zkušenost .Já a má dcera jsme si zakoupily apt. u jiné společnosti, kde se setkáme s obrovskou nesolidností,což trvá dosud, a obávám se, že to potrvá nadále.
Ještě jednou díky,  MUDR. B. Havlíková

Když jsem se rozhodl pro investici do nemovitosti zvažoval jsem koupit byt a pronajímat ho, poté jsem se rozhodl pro nákup apartmánu v Bulharsku. Byt bych si neužil a jen se zlobil s nájemníky. Takto mám apartmán pro sebe a svoji rodinu a známé. Je možné také apartmán pronajímat. Bulharsko jsem zvolil  pro přívětivost jeho obyvatel, dále že se jedná o zemi v EU a jako investor jsem bral v úvahu hlavně velký potencionál růstu cen nemovitostí v BG. Možnost nakoupit apartmán u moře v první linii je zcela neopakovatelná.
Při pečlivém výběru realitní kanceláře zvítězila společnost Finance-consult s jednatelem Ing. Assenem Karailievem pro jeho profesionální a zároveň osobní přístup a rovněž jazykovou vybavenost.
Vlastní prohlídka apartmánů v BG a následný nákup jednoho z apartmánů probíhala 3 dny. Pan inženýr si nás vyzvedl na letišti a na letiště nás také odvezl. Po celý pobyt byl milým nevtíravým společníkem. Samozřejmě jako investor jsem nejvíce ocenil jeho profesionalitu, kdy jeho zájmem je jen seriozní obchod.
Když jsme letěli letadlem nazpět manželka říkala zda-li ještě někdy tohoto sympatického a vysoce inteligentního muže Assena (tak jsme si ho s manželkou mezi sebou důvěrně jmenovali a jmenujeme dodnes) uvidíme?
Naštěstí pro nás ho vídáme pravidelně při našich návštěvách BG a jsme s ním ve spojení prostřednictvím elektronické pošty neustále. Je asi zcela ojedinělé, že se realitní makléř i po uzavření obchodu nadále stará o své klienty a zajišťuje jim nezbytný servis ohledně jejich nemovitosti, který by jen těžko sami v cizí zemi zajišťovali.
Assene děkuji Vám JUDR J.Nývlt

Před třemi lety jsme udělali investici v Bulharsko - projekt Marina Cape přes Ing. Assena Karailieva. Byli jsme nejprve pozváni na prohlídku studia na několik dní, před samotnou koupí. Veškreré služby které pro nás pan Ing. Karailiev zajištoval proběhly ve stanoveném termínu a ke spokojenosti všech zúčastněných (převody, zápisy katastru, platby poplatků). Vzhledem k tomu, že velmi dobře ovládá češtinu domluva je velmi snadná rád poradí i pomůže. I nadále pokud jsme v Marině rádi se potkáme a popovídáme.
Bulharsko je pro každého kdo má rád teplo, moře, dobré jídlo a pití. Tuto realitní společnost ráda doporučuji všem.
K. V. Praha, ČR

Zajímavé nemovitosti a projekty na prodej

26.2.2018

Dovolená u moře v našich apart hotelech v Bulharsku

1.3.2017

Splátkový prodej nemovitosti v Bulharsku u moře do osobního vlastnictví.

29.3.2020

NÁSLEDUJTE NÁS NA:  

City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4

Copyright (c) 2005-2020 - FC FINANCE-CONSULT CR, s.r.o.

All Rights Reserved

Podmínky užití

\"},\"1805\":{\"guid\":\"1805\",\"fcomp\":\"2051\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"

\\\"FCFC FINANCE - CONSULT \\u010cESK\\u00c1 REPUBLIKA

\"},\"1815\":{\"guid\":\"1815\",\"fcomp\":\"2201\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"
\\r\\n

\\r\\n Reference\\r\\n

\\\"Ak si chcete k\\u00fapi\\u0165 nehnutelnos\\u0165 v cudzine a realizujete to prv\\u00fdkr\\u00e1t je dobr\\u00e9 vyu\\u017ei\\u0165 slu\\u017eby realitnej kancel\\u00e1rie.Ja som vyu\\u017eila slu\\u017eby tejto realitky a som spokojn\\u00e1.Na \\u00favod som si urobila trojd\\u0148ov\\u00fd v\\u00fdletdo vybranej lokality v Bulharsku ,kde mi poukazovali mno\\u017estvo rezidenci\\u00ed a\\r\\n apartm\\u00e1nov.Po vybran\\u00ed pre m\\u0148a najvhodnej\\u0161ej nehnute\\u013enosti a realiz\\u00e1cii platby som vyu\\u017eila zasa slu\\u017eby tejto realitky a dala som pln\\u00fa moc na prevod nehnute\\u013enosti jej majite\\u013eovi p.Assenovi Karailievovi. a ten realizoval prevod a s n\\u00edm \\u00fakony spojen\\u00e9.Tak som u\\u0161etrila \\u010das a nedorozumenia, ktor\\u00e9 sa\\r\\n mohli vyskytn\\u00fa\\u0165 pri prevode ke\\u010f\\u017ee neovl\\u00e1dm bulharsk\\u00fd jazyk a nepozn\\u00e1m zvyklosti z\\u00e1pisu nehnute\\u013enosti v Bulharsku.\\\"
\\r\\n
\\r\\n Erika Kozelova, Ko\\u0161ice, Slovensko
\\r\\n

\\r\\n \\\"Ako majite\\u013e apartm\\u00e1nu v bloku 33 v rezorte Marina Cape m\\u00f4\\u017eem kon\\u0161tatova\\u013e len jedno a to ,\\u017ee som od za\\u010diatku bol iba milo prekvapen\\u00fd.Najsk\\u00f4r estetickou \\u00farov\\u0148ou /pr\\u00edchod v no\\u010dn\\u00fdch hodin\\u00e1ch a poh\\u013ead na osvetlenie MC je z\\u00e1\\u017eitok!/ potom pri prehliadke celkovou \\u00farov\\u0148ou spracovania a rie\\u0161enia cel\\u00e9ho\\r\\n komplexu a nakoniec pr\\u00edstupom a jednan\\u00edm pracovn\\u00edkov ,ktor\\u00ed sa o n\\u00e1s starali/doviedol som i priate\\u013ea,ktor\\u00fd je tie\\u017e majite\\u013eom v MC/.Odborn\\u00fdm a z\\u00e1rove\\u0148 srde\\u010dn\\u00fdm pr\\u00edstupom si n\\u00e1s okam\\u017eite z\\u00edskal p. Assen Karailiev a mysl\\u00edm, \\u017ee hlavne on v\\u00fdrazne ovplyvnil na\\u0161e rozhodnutie investova\\u0165 do k\\u00fapy tejto\\r\\n nehnute\\u013enosti.Po odstr\\u00e1nen\\u00ed men\\u0161\\u00edch nedostatkov ako napr.hluk od  klimatiza\\u010dn\\u00e9ho syst\\u00e9mu konkr\\u00e9tne pri mojom apartm\\u00e1ne, \\u00fapravy pl\\u00e1\\u017ee a okolia v prednej \\u010dasti, bude rados\\u0165 sa sem vraca\\u0165 a tr\\u00e1vi\\u0165 tu voln\\u00fd \\u010das  i spriate\\u013emi  z Bulharska.\\\"
\\r\\n
\\r\\n Ing. Jozef Trnka, Banska Bystrica, Slovensko
\\r\\n

\\r\\n \\\"V lete 2007 som sa dozvedel o zauj\\u00edmavom projekte v Bulharsku - jednalo sa o predaj apartm\\u00e1nov\\u00fdch bytov v komplexe Marina Cape. Po osobnej n\\u00e1v\\u0161teve sa mi projekt zap\\u00e1\\u010dil a rozhodol som sa k\\u00fapi\\u0165 jeden apartm\\u00e1n s v\\u00fdh\\u013eadom na more. V objekte sa nach\\u00e1dzaj\\u00fa r\\u00f4zne slu\\u017eby pre obyvate\\u013eov komplexu \\u2013\\r\\n z\\u00e1bavn\\u00e9 a relaxa\\u010dn\\u00e9 centrum, baz\\u00e9ny, re\\u0161taur\\u00e1cie, obchod\\u00edky, kadern\\u00edctvo. S rodinou sme tu str\\u00e1vili v roku 2008 jeden t\\u00fd\\u017ede\\u0148 a boli sme ve\\u013emi spokojn\\u00ed. Je to v\\u00fdborn\\u00e1 invest\\u00edcia do bud\\u00facnosti.\\\"
\\r\\n
\\r\\n Jan Pleva, Bratislava, Slovensko
\\r\\n

\\r\\n \\\"V decembri 2007 som bol po prv\\u00fd kr\\u00e1t v \\u017eivote v Bulharsku a nie ako kupec, ale ako \\u00fa\\u010dastn\\u00edk v\\u00fdletu. Zauj\\u00edmalo ma pre\\u010do chod\\u00ed \\u010doraz viac mojich zn\\u00e1mych do Bulharska. Po tomto v\\u00fdlete sa u\\u017e ne\\u010dudujem ! \\u0160okoval ma obrovsk\\u00fd skok, ak\\u00fd urobilo Bulharsko za posledn\\u00fdch 5  rokov. Komplexy, slu\\u017eby a\\r\\n \\u010distota porovnate\\u013en\\u00e1 s akouko\\u013evek destin\\u00e1ciou v Eur\\u00f3pe. A k tomu sa vystravujem za tie iste peniaze ako u n\\u00e1s. Rodinn\\u00e1 2 t\\u00fd\\u017ed\\u0148ov\\u00e1 dovolenka v auguste 2008, u\\u017e v mojom vlastnom apartm\\u00e1ne v 4 * komplexe Marina Cape, bola jednou z najlep\\u0161\\u00edch za 15 rokov, \\u010do chod\\u00edm k moru. Za prv\\u00e9 je to invest\\u00edcia\\r\\n do bud\\u00facna, za druh\\u00e9 ubytovanie \\u201e vo svojom\\u201c a za tretie mo\\u017enos\\u0165 pren\\u00e1jmu mojim rodinn\\u00fdm pr\\u00edslu\\u0161n\\u00edkom, priate\\u013eom a zn\\u00e1mym. Slu\\u017eby spolo\\u010dnosti FC Finance-Consult boli na profesion\\u00e1lnej \\u00farovni.\\\"
\\r\\n
\\r\\n Michal Kova\\u010d, Pre\\u0161ov, Slovensko
\\r\\n

\\r\\n \\u201cAhoj Assen.  Pre\\u0161iel rok a sme zase star\\u0161\\u00ed a kraj\\u0161\\u00ed .Preto sa Ti chcem po\\u010fakova\\u0165 za v\\u0161etko \\u010do si pre m\\u0148a  robil pri sprostredkovan\\u00ed predaja apartm\\u00e1nu v MC.Hlavne pri vybavovan\\u00ed listu vlastn\\u00edctva a pri v\\u0161etk\\u00fdch potrebn\\u00fdch veciach s t\\u00fdm s\\u00favisiacimi.Taktie\\u017e pomco pri odstra\\u0148ovan\\u00ed z\\u00e1vad\\r\\n ktor\\u00e9 som zistil a\\u017e dodato\\u010dne. Viem \\u017ee si urobil ve\\u013ea vec\\u00ed ,ktor\\u00e9 si nemal v n\\u00e1plni Tvojej pr\\u00e1ce a tie\\u017e viem \\u017ee si to robil nezi\\u0161tne a nie len pre m\\u0148a, ale aj pre osttn\\u00fdch n\\u00e1s ktor\\u00ed sme v MC k\\u00fapili apartm\\u00e1ny.Pretosa Ti teraz chcem po\\u010fakova\\u0165 a za\\u017eela\\u0165 Tebe ale aj celej Tvojej rodine v\\u0161etko\\r\\n najlep\\u0161ie a hlavne ve\\u013ea zdravia v Tomto Novom roku 2009. Ver\\u00edm \\u017ee aj v tomto roku budeme spolupracova\\u0165 a stret\\u00e1va\\u0165 sa tak ako to bolo v minulom roku. Pretoe\\u0161te raz vrel\\u00e1 v\\u010faka a ve\\u013ea pracovn\\u00fdch \\u00faspechov v Novm Roku 2009\\u201d
\\r\\n
\\r\\n S pozdravom Ing Pavol Hun\\u00e1k, \\u0161\\u0165astn\\u00fd majite\\u013e apartm\\u00e1nu 32/2 MC
\\r\\n

\\r\\n Dobr\\u00fd den,
\\r\\n kone\\u010dn\\u011b jsem se dostala k tomu, abych pod\\u011bkovala Va\\u0161\\u00ed spole\\u010dnosti a hlavn\\u011b ing Assenovi Karailievovi. Ji\\u017e p\\u0159ed 2 roky jsme zakoupili mal\\u00e9 studio v Marina Cape. Oce\\u0148uji velice, \\u017ee v\\u0161e prob\\u011bhlo a prob\\u00edh\\u00e1 bez jak\\u00fdchkoli probl\\u00e9m\\u016f a komplikac\\u00ed. Zejm\\u00e9na si to uv\\u011bdomuji nyn\\u00ed, \\u017ee to nen\\u00ed zcela b\\u011b\\u017en\\u00e9,\\r\\n proto\\u017ee m\\u00e1m bohu\\u017eel i zcela jinou zku\\u0161enost .J\\u00e1 a m\\u00e1 dcera jsme si zakoupily apt. u jin\\u00e9 spole\\u010dnosti, kde se setk\\u00e1me s obrovskou nesolidnost\\u00ed,co\\u017e trv\\u00e1 dosud, a ob\\u00e1v\\u00e1m se, \\u017ee to potrv\\u00e1 nad\\u00e1le.
\\r\\n
\\r\\n Je\\u0161t\\u011b jednou d\\u00edky,  MUDR. B. Havl\\u00edkov\\u00e1
\\r\\n

\\r\\n Kdy\\u017e jsem se rozhodl pro investici do nemovitosti zva\\u017eoval jsem koupit byt a pronaj\\u00edmat ho, pot\\u00e9 jsem se rozhodl pro n\\u00e1kup apartm\\u00e1nu v Bulharsku. Byt bych si neu\\u017eil a jen se zlobil s n\\u00e1jemn\\u00edky. Takto m\\u00e1m apartm\\u00e1n pro sebe a svoji rodinu a zn\\u00e1m\\u00e9. Je mo\\u017en\\u00e9 tak\\u00e9 apartm\\u00e1n pronaj\\u00edmat. Bulharsko jsem\\r\\n zvolil  pro p\\u0159\\u00edv\\u011btivost jeho obyvatel, d\\u00e1le \\u017ee se jedn\\u00e1 o zemi v EU a jako investor jsem bral v \\u00favahu hlavn\\u011b velk\\u00fd potencion\\u00e1l r\\u016fstu cen nemovitost\\u00ed v BG. Mo\\u017enost nakoupit apartm\\u00e1n u mo\\u0159e v prvn\\u00ed linii je zcela neopakovateln\\u00e1.
\\r\\n P\\u0159i pe\\u010dliv\\u00e9m v\\u00fdb\\u011bru realitn\\u00ed kancel\\u00e1\\u0159e zv\\u00edt\\u011bzila spole\\u010dnost Finance-consult s jednatelem Ing. Assenem Karailievem pro jeho profesion\\u00e1ln\\u00ed a z\\u00e1rove\\u0148 osobn\\u00ed p\\u0159\\u00edstup a rovn\\u011b\\u017e jazykovou vybavenost.
\\r\\n Vlastn\\u00ed prohl\\u00eddka apartm\\u00e1n\\u016f v BG a n\\u00e1sledn\\u00fd n\\u00e1kup jednoho z apartm\\u00e1n\\u016f prob\\u00edhala 3 dny. Pan in\\u017een\\u00fdr si n\\u00e1s vyzvedl na leti\\u0161ti a na leti\\u0161t\\u011b n\\u00e1s tak\\u00e9 odvezl. Po cel\\u00fd pobyt byl mil\\u00fdm nevt\\u00edrav\\u00fdm spole\\u010dn\\u00edkem. Samoz\\u0159ejm\\u011b jako investor jsem nejv\\u00edce ocenil jeho profesionalitu, kdy jeho z\\u00e1jmem je jen\\r\\n seriozn\\u00ed obchod.
\\r\\n Kdy\\u017e jsme let\\u011bli letadlem nazp\\u011bt man\\u017eelka \\u0159\\u00edkala zda-li je\\u0161t\\u011b n\\u011bkdy tohoto sympatick\\u00e9ho a vysoce inteligentn\\u00edho mu\\u017ee Assena (tak jsme si ho s man\\u017eelkou mezi sebou d\\u016fv\\u011brn\\u011b jmenovali a jmenujeme dodnes) uvid\\u00edme?
\\r\\n Na\\u0161t\\u011bst\\u00ed pro n\\u00e1s ho v\\u00edd\\u00e1me pravideln\\u011b p\\u0159i na\\u0161ich n\\u00e1v\\u0161t\\u011bv\\u00e1ch BG a jsme s n\\u00edm ve spojen\\u00ed prost\\u0159ednictv\\u00edm elektronick\\u00e9 po\\u0161ty neust\\u00e1le. Je asi zcela ojedin\\u011bl\\u00e9, \\u017ee se realitn\\u00ed makl\\u00e9\\u0159 i po uzav\\u0159en\\u00ed obchodu nad\\u00e1le star\\u00e1 o sv\\u00e9 klienty a zaji\\u0161\\u0165uje jim nezbytn\\u00fd servis ohledn\\u011b jejich nemovitosti, kter\\u00fd by\\r\\n jen t\\u011b\\u017eko sami v ciz\\u00ed zemi zaji\\u0161\\u0165ovali.
\\r\\n
\\r\\n Assene d\\u011bkuji V\\u00e1m JUDR J.N\\u00fdvlt\\r\\n

P\\u0159ed t\\u0159emi lety jsme ud\\u011blali investici v Bulharsko - projekt Marina Cape p\\u0159es Ing. Assena Karailieva. Byli jsme nejprve pozv\\u00e1ni na prohl\\u00eddku studia na n\\u011bkolik dn\\u00ed, p\\u0159ed samotnou koup\\u00ed. Ve\\u0161krer\\u00e9 slu\\u017eby kter\\u00e9 pro n\\u00e1s pan Ing. Karailiev zaji\\u0161toval prob\\u011bhly ve stanoven\\u00e9m\\r\\n term\\u00ednu a ke spokojenosti v\\u0161ech z\\u00fa\\u010dastn\\u011bn\\u00fdch (p\\u0159evody, z\\u00e1pisy katastru, platby poplatk\\u016f). Vzhledem k tomu, \\u017ee velmi dob\\u0159e ovl\\u00e1d\\u00e1 \\u010de\\u0161tinu domluva je velmi snadn\\u00e1 r\\u00e1d porad\\u00ed i pom\\u016f\\u017ee. I nad\\u00e1le pokud jsme v Marin\\u011b r\\u00e1di se potk\\u00e1me a popov\\u00edd\\u00e1me.
\\r\\n Bulharsko je pro ka\\u017ed\\u00e9ho kdo m\\u00e1 r\\u00e1d teplo, mo\\u0159e, dobr\\u00e9 j\\u00eddlo a pit\\u00ed. Tuto realitn\\u00ed spole\\u010dnost r\\u00e1da doporu\\u010duji v\\u0161em.
\\r\\n
\\r\\n K. V. Praha, \\u010cR\\r\\n
\\r\\n
\"},\"1825\":{\"guid\":\"1825\",\"fcomp\":\"2201\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"
\\r\\n
\"}}}');