Transakce

Máte-li firmu na prodej či chcete-li vědět o uplní seznam nášich aktuálních firem na prodej kontaktujte nás. Zúčastňujeme se všech fází procesu nákupu a prodeje - od počátku jednání o prodeji nebo koupě podniku až po dokončení transakcí.

1) Rybníky, akvizični příležitost v České republice!

Některé rybníky jsou funkční a nasazené, některé z nich jsou v současné době např. vypuštěné, nebo zanesené, nebo vylovené. Nachází však se v krásném prostředí Jihočeského kraje. Jsou snadno přístupné a jsou vhodné jak pro vodní rekreaci, tak i pro sportovní rybolov. Některé z nich se nacházejí v blízkosti Rakouska, a nebo v blízkosti golfového hřiště. Nákup nemovitostí je možný pomocí splátkového prodeje, přímým splátkám majiteli. Celková plocha rybníků, vč. pozemku, je 658.922 m2. Možnost výstavby rekreačního areálu. Hodnota majetku: 1355000 EUR. Další informace k dispozici na požádání.

2) Akviziční příležitost, tenisové centrum, Česká republika

K dispozici jsou tři venkovní tenisové kurty s antukovým povrchem, dva kryté tenisové kurty s umělým povrchem Classic Clay a venkovní streetballové hřiště. Tenisový areál má 6 kurtů, moderní klubovnou se zázemím, parkoviště osobních aut a nafukovací halu pro 2 kurty, vše je řádně provozováno a situováno v klidné zóně u řeky a přesto v těsné blízkosti centra města. Dobrá dostupnost a napojení na aktivity škol, institucí atd. V klubovně je dvojí zázemí pro sportovce, bar s rychlým občerstvením, kancelář, venkovní toalety a posezení. Pozemky, na kterých areál leží patří městu Jindřichův Hradec a jsou pronajaty za co nejvýhodnějších podmínek.

3) Akvizice onovitelných zdrojů energie

K dispozici jsou obnovitelných zdrojů energie umístěné ve Střední a Východní Evropě - existující a projekty. Mohou být prodávány odděleně.

4) Hotely v Praze, Brně a Karlových Varech, Česká republika

5) Letiště ve východní Evropě na prodej

6) Golfové hřiště ve východní Evropě

7) Vinařství a přilehlých vinic ve východní Evropě

8) Investiční příležitost: více než 15000 m2 pozemku v širším centru města Burgas, Bulharsko

Hledáme akvizičních příležitostí na evropském trhu v sektorech zdravotnictví, farmaceutický a kosmetický průmysl, automobilový průmysl, výroba, IT a komunikací. Jste-li vlastníkem firmy, kontaktujte nás prosím.

Zajímavé nemovitosti a projekty na prodej

26.2.2018

Dovolená u moře v našich apart hotelech v Bulharsku

1.3.2017

Splátkový prodej nemovitosti v Bulharsku u moře do osobního vlastnictví.

29.3.2020

NÁSLEDUJTE NÁS NA:  

City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4

Copyright (c) 2005-2020 - FC FINANCE-CONSULT CR, s.r.o.

All Rights Reserved

Podmínky užití

\"},\"1765\":{\"guid\":\"1765\",\"fcomp\":\"2051\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"

\\\"FCFC FINANCE - CONSULT \\u010cESK\\u00c1 REPUBLIKA

\"},\"1775\":{\"guid\":\"1775\",\"fcomp\":\"2201\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"
\\r\\n

\\r\\n Transakce\\r\\n

\\r\\n

\\r\\n M\\u00e1te-li firmu na prodej \\u010di chcete-li v\\u011bd\\u011bt o upln\\u00ed seznam n\\u00e1\\u0161ich aktu\\u00e1ln\\u00edch firem na prodej kontaktujte n\\u00e1s. Z\\u00fa\\u010dast\\u0148ujeme se v\\u0161ech f\\u00e1z\\u00ed procesu n\\u00e1kupu a prodeje - od po\\u010d\\u00e1tku jedn\\u00e1n\\u00ed o prodeji nebo koup\\u011b podniku a\\u017e po dokon\\u010den\\u00ed transakc\\u00ed.
\\r\\n

\\r\\n

\\r\\n 1) Rybn\\u00edky, akvizi\\u010dni p\\u0159\\u00edle\\u017eitost v \\u010cesk\\u00e9 republice!\\r\\n

N\\u011bkter\\u00e9 rybn\\u00edky jsou funk\\u010dn\\u00ed a nasazen\\u00e9, n\\u011bkter\\u00e9 z nich jsou v sou\\u010dasn\\u00e9 dob\\u011b nap\\u0159. vypu\\u0161t\\u011bn\\u00e9, nebo zanesen\\u00e9, nebo vyloven\\u00e9. Nach\\u00e1z\\u00ed v\\u0161ak se v kr\\u00e1sn\\u00e9m prost\\u0159ed\\u00ed Jiho\\u010desk\\u00e9ho kraje. Jsou snadno p\\u0159\\u00edstupn\\u00e9 a jsou vhodn\\u00e9 jak pro vodn\\u00ed rekreaci, tak i pro sportovn\\u00ed rybolov. N\\u011bkter\\u00e9 z nich se\\r\\n nach\\u00e1zej\\u00ed v bl\\u00edzkosti Rakouska, a nebo v bl\\u00edzkosti golfov\\u00e9ho h\\u0159i\\u0161t\\u011b. N\\u00e1kup nemovitost\\u00ed je mo\\u017en\\u00fd pomoc\\u00ed spl\\u00e1tkov\\u00e9ho prodeje, p\\u0159\\u00edm\\u00fdm spl\\u00e1tk\\u00e1m majiteli. Celkov\\u00e1 plocha rybn\\u00edk\\u016f, v\\u010d. pozemku, je 658.922 m2. Mo\\u017enost v\\u00fdstavby rekrea\\u010dn\\u00edho are\\u00e1lu. Hodnota majetku: 1355000 EUR. Dal\\u0161\\u00ed informace k\\r\\n dispozici na po\\u017e\\u00e1d\\u00e1n\\u00ed.
\\r\\n

\\r\\n 2) Akvizi\\u010dn\\u00ed p\\u0159\\u00edle\\u017eitost, tenisov\\u00e9 centrum, \\u010cesk\\u00e1 republika\\r\\n

K dispozici jsou t\\u0159i venkovn\\u00ed tenisov\\u00e9 kurty s antukov\\u00fdm povrchem, dva kryt\\u00e9 tenisov\\u00e9 kurty s um\\u011bl\\u00fdm povrchem Classic Clay a venkovn\\u00ed streetballov\\u00e9 h\\u0159i\\u0161t\\u011b. Tenisov\\u00fd are\\u00e1l m\\u00e1 6 kurt\\u016f, modern\\u00ed klubovnou se z\\u00e1zem\\u00edm, parkovi\\u0161t\\u011b osobn\\u00edch aut a nafukovac\\u00ed halu pro 2 kurty, v\\u0161e je \\u0159\\u00e1dn\\u011b\\r\\n provozov\\u00e1no a situov\\u00e1no v klidn\\u00e9 z\\u00f3n\\u011b u \\u0159eky a p\\u0159esto v t\\u011bsn\\u00e9 bl\\u00edzkosti centra m\\u011bsta. Dobr\\u00e1 dostupnost a napojen\\u00ed na aktivity \\u0161kol, instituc\\u00ed atd. V klubovn\\u011b je dvoj\\u00ed z\\u00e1zem\\u00ed pro sportovce, bar s rychl\\u00fdm ob\\u010derstven\\u00edm, kancel\\u00e1\\u0159, venkovn\\u00ed toalety a posezen\\u00ed. Pozemky, na kter\\u00fdch are\\u00e1l le\\u017e\\u00ed pat\\u0159\\u00ed\\r\\n m\\u011bstu Jind\\u0159ich\\u016fv Hradec a jsou pronajaty za co nejv\\u00fdhodn\\u011bj\\u0161\\u00edch podm\\u00ednek.\\r\\n

\\r\\n 3) Akvizice onoviteln\\u00fdch zdroj\\u016f energie\\r\\n

\\r\\n
\\r\\n K dispozici jsou obnoviteln\\u00fdch zdroj\\u016f energie um\\u00edst\\u011bn\\u00e9 ve St\\u0159edn\\u00ed a V\\u00fdchodn\\u00ed Evrop\\u011b - existuj\\u00edc\\u00ed a projekty. Mohou b\\u00fdt prod\\u00e1v\\u00e1ny odd\\u011blen\\u011b.\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n

\\r\\n 4) Hotely v Praze, Brn\\u011b a Karlov\\u00fdch Varech, \\u010cesk\\u00e1 republika\\r\\n

\\r\\n

\\r\\n 5) Leti\\u0161t\\u011b ve v\\u00fdchodn\\u00ed Evrop\\u011b na prodej\\r\\n

\\r\\n

\\r\\n 6) Golfov\\u00e9 h\\u0159i\\u0161t\\u011b ve v\\u00fdchodn\\u00ed Evrop\\u011b\\r\\n

\\r\\n

\\r\\n 7) Vina\\u0159stv\\u00ed a p\\u0159ilehl\\u00fdch vinic ve v\\u00fdchodn\\u00ed Evrop\\u011b\\r\\n

\\r\\n

\\r\\n 8) Investi\\u010dn\\u00ed p\\u0159\\u00edle\\u017eitost: v\\u00edce ne\\u017e 15000 m2 pozemku v \\u0161ir\\u0161\\u00edm centru m\\u011bsta Burgas, Bulharsko\\r\\n

\\r\\n
\\r\\n

\\r\\n Hled\\u00e1me akvizi\\u010dn\\u00edch p\\u0159\\u00edle\\u017eitost\\u00ed na evropsk\\u00e9m trhu v sektorech zdravotnictv\\u00ed, farmaceutick\\u00fd a kosmetick\\u00fd pr\\u016fmysl, automobilov\\u00fd pr\\u016fmysl, v\\u00fdroba, IT a komunikac\\u00ed. Jste-li vlastn\\u00edkem firmy, kontaktujte n\\u00e1s pros\\u00edm.
\\r\\n

\\r\\n
\"},\"1785\":{\"guid\":\"1785\",\"fcomp\":\"2201\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"
\\r\\n
\"}}}');